วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

โครงการปรับพื้นฐานสาระการศึกษาขั้นพื้ยฐานนอกระบบ
วันที่  3  ธันวาคม  2556
ณ  ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการครบวงจร  อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์


วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

พิธีเฉลิมพระเกียรติ

                          วันที่  5  ธันวาคม  2555   นางนภสร  ก๊กพิทักษ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบัวพร้อมครู กศน.และนักศึกษา  กศน.อำเภอหนองบัวร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรในภาคเช้า  ณ  ศาลาประชาคมอำเภอหนองบัว  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยมงคลในภาคค่ำ  ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม                                  นางนภสร  ก๊กพิทักษ์  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบัว  ประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา  กศน.  ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ระหว่างวันที่  1-3  ธันวาคม  2555  ณ  วัดเทพสุทธาวาส  ตำบลหนองกลับ  อำเภอหนองบัว  เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมในการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีพระวาทิน  อธิปญฺโญ  และพระมหาสมภพ  ฐานทตฺโต  เป็นพระวิทยากร

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การประเมินเทียบระดับการศึกษา

การประเมินเทียบระดับการศึกษา
 
 
วันที่  23  พฤศจิกายน  2555  เวลา  10.00  น.  นางนภสร  ก๊กพิทักษ์  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบัว  ได้ให้คำแนะนำปรึกษา  ชี้แจงขั้นตอนการจัดทำแฟ้มให้กับผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบัว   ณ  ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการครบวงจร  อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์

ดาวน์โหลด

  ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินเทียบระดับ  แฟ้มประมวลประสบการณ์