วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม                                  นางนภสร  ก๊กพิทักษ์  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบัว  ประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา  กศน.  ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ระหว่างวันที่  1-3  ธันวาคม  2555  ณ  วัดเทพสุทธาวาส  ตำบลหนองกลับ  อำเภอหนองบัว  เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมในการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีพระวาทิน  อธิปญฺโญ  และพระมหาสมภพ  ฐานทตฺโต  เป็นพระวิทยากร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น